Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

LAS-överenskommelsen ger trygghet i en ny tid

Genom partsuppgörelsen kommer alla löntagare i Sverige få en ny trygghet i anställningen i form av en stärkt rättighet till kompetensutveckling och livslångt lärande, skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Behovet av omställning

Frågan om utbildning i arbetet har gått som en röd tråd genom mitt fackliga liv. Det har handlat om den deltidsarbetande sjuksköterskans möjlighet att gå en specialistutbildning, om fordonsteknikern som velat ställa om till nytt jobb när kroppen sagt ifrån och om IT-ingenjören som blivit av med jobbet när teknikskiften gjort dess kunskaper obsoleta.

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare. Jobb skapas, försvinner och utvecklas i en ständig process. Att kunna vidareutbilda sig och utvecklas under ett helt yrkesliv har blivit en helt avgörande del i arbetstagarens möjlighet att behålla eller växla om till nytt arbete. På samma sätt har det för företagen blivit allt viktigare att ha anställda med rätt kompetens och att kunna ställa om sin verksamhet när det krävs. Det är mot den här bakgrunden som båda sidor av förhandlingsbordet, både fackliga organisationer och arbetsgivare, förhandlat om ett nytt avtal om omställning och trygghet. Ett sådant avtal finns nu och det är utifrån parternas förslag som regeringen nu går vidare med att genomföra förändringar i lagen om anställningsskydd, och skapandet av ett helt nytt omställningsstöd som kommer ge alla som jobbar möjlighet att utbilda sig under anställningstiden och när det krävs stöd att ställa om till nytt arbete.

Mycket har hänt sedan lagen om anställningsskydd (LAS) kom till under sjuttiotalet. Då bestod arbetsmarknaden av en större andel fasta jobb, stora industrier var dominerande och de flesta som jobbade var män. Sedan dess har inte minst teknikutvecklingen bidragit till en mycket snabb och ibland svåröverblickbar strukturomvandling. Den internationella konkurrensen har hårdnat och svenska företag slåss nu på en världsmarknad där tillgången till rätt kompetens är avgörande. Arbetsmarknaden består också av fler mindre företag och nya sätt att organisera arbete. Fler som jobbar har olika former av tillfälliga anställningar och byter jobb oftare. Arbetskraftsdeltagandet har blivit mer jämställt och Sverige tillhör de länder där flest kvinnor arbetar. Samtidigt är kvinnorna överrepresenterade bland dem som jobbar i tidsbegränsade anställningar och deltider. Eftersom kvinnor jobbar mer deltid och har en större andel tillfälliga jobb så har de också sämre möjligheter att få ta del av kompetensutveckling och lärande i arbetet.

En ny partsöverenskommelse

Den svenska arbetsmarknadsmodellen är i grunden väl rustat för att kunna hantera strukturomvandlingen. Genom branschanpassade kollektivavtal kan parterna i sina förhandlingar skapa både flexibilitet och trygghet. Men det har samtidigt funnits ett behov av att ta ett större helhetsgrepp för att anpassa både omställningssystem och anställningsskyddet utifrån de behov som finns på dagens arbetsmarknad. Något som inte har varit möjligt i enskilda avtalsförhandlingar.

Det har inte varit några enkla förhandlingar mellan parterna. Svåra byten har behövt göras och ingen har fått allt. Den parlamentariska osäkerheten och risken för en ryckig lagstiftning har också varit en ovälkommen gäst i förhandlingarna. Men trots detta har fack och arbetsgivare förhandlat och lagt fram ett paket som ger bättre omställningsförmåga för både löntagare och företag.

Nu halveras kvalificeringstiden från allmän visstid till fasta jobb och viktiga steg tas för att komma åt missbruket med hyvling och inhyrning

Den överenskommelse som de avtalstecknande parterna slutit innebär förändringar i anställningsskyddet som kommer ge företagen ökad flexibilitet i form av utökade undantag från turordningen och lägre kostnader vid tvister om uppsägning. Det är inga förändringar som vare sig facket eller vi socialdemokrater slagits för men som varit nödvändiga eftergifter för att få till ökad trygghet i form av kompetensutveckling och bättre anställningsskydd för dem med osäkra anställningar.

Nu halveras kvalificeringstiden från allmän visstid till fasta jobb och viktiga steg tas för att komma åt missbruket med hyvling och inhyrning. På så sätt är de förändringar i LAS som finns i partsuppgörelsen mycket mer välbalanserade än de som fanns i den så kallade Toijer-utredningen. För att inte tala om de förslag som högerpartierna i riksdagen lagt fram och som skulle innebära genomgripande förändringar i LAS – inte bara turordningsreglerna, utan även företrädesrätten till återanställning, fördubblad tid i provanställning och långtgående inskränkningar av konflikträtten, samt inte minst ett återinförande av Lex Laval.

Utöver förändringar i LAS så betyder det avtal som parterna förhandlat och de reformer som regeringen nu genomför att alla anställda kommer få möjlighet till en helt ny trygghet i anställningen i form av en stärkt rätt till kompetensutveckling och livslångt lärande. Det kommer att vara möjligt att studera mitt i arbetslivet med en mycket bättre ekonomisk trygghet under studietiden. Detta gäller för alla som jobbar, oavsett om du har haft flera tidsbegränsade anställningar eller jobbat deltid. En anställningstrygghet anpassad för dagens arbetsmarknad.

  • Eva Nordmark Sveriges arbetsmarknadsminister

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.