Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Svensk vård är inte jämställd

Kvinnor är förlorare när vården är ojämställd. De omotiverade skillnaderna i vården mellan kvinnor och män måste få ett slut, det skriver Förbundsordförande för S-kvinnor, samt två ledamöter i S-kvinnors förbundsstyrelse.

I Sverige finns en hälso- och sjukvårdslag som fastslår att vården ska vara jämställd. Det kan tyckas helt självklart men det finns en osaklig och icke medicinskt grundad skillnad mellan kvinnor och män vad gäller tillgång till vård. En sådan särbehandling på grund av kön är naturligtvis oacceptabel, men ändå sann. På S-kvinnors kongress senare i höst kommer vi att anta ett nytt politiskt program där ett av de förslagen för att nå en jämlik hälsa kräver att en kunskapsöversikt behöver göras i alla regioner. Hur ser det ut i de olika sjukvårdsområdena och vad gör vi åt det? Vilka faktorer är påverkbara och leder till en mer jämlik vård.

Vi kan konstatera att det finns osakliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång till vård och behandling på lika villkor inom hälso- och sjukvården.

Att vården är ojämställd konstateras i rapporten (O)jämställdhet i hälsa och vård. Rapporten visar aktuell forskning och data som beskriver hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång beroende på om du är kvinna eller man och där skillnaderna inte är motiverade. Vi kan konstatera att det finns osakliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång till vård och behandling på lika villkor inom hälso- och sjukvården. Det kan handla om att vården sätts in i olika skeden av sjukdomsförloppet, att väntetiderna är olika för kvinnor och män, och att insatsernas innehåll skiljer sig åt. Och även om kvinnor i genomsnitt lever längre än män drabbas de av en sämre hälsa, är sjukskrivna mer och har en sämre psykisk ohälsa. Det verkar inte heller finnas några uppenbara medicinska skäl till den särbehandling som finns på grund av kön, konstateras det i rapporten.

Några exempel på omotiverade skillnader är t.ex.:

· I vården av hjärt- och kärlsjukdomar är kvinnor underbehandlade, samma vad gäller insättning av sviktpacemaker och blodfettsänkande läkemedel.

· Kvinnor får vänta längre på operation av grå starr och ser sämre än män när de väl opereras.

· Män får oftare nyare och dyrare mediciner utskrivna.

· Män får dyrare eldrivna och manuella rullstolar utskrivna.

· Kvinnor och män får också olika råd och förslag på fortsatt vård vid telefonkontakt, vid samma åkomma. Kvinnorna får oftare råd om egenvård och uppmanades att vänta och se.

En del skillnader kanske inte per automatik leder till sämre hälsa men det väcker naturligtvis frågetecken. I ljuset av rapportens resultat kan man också se kvinnors sjukskrivningstal och sämre hälsa i ett större perspektiv. Om du får vänta längre på operation eller har mer smärta innan vård ges är risken överhängande att du är sjukskriven i högre grad. Även i kommunernas finns angivet omotiverade skillnader. Kvinnor med Alzheimers sjukdom fick tre timmar mindre hemtjänst i veckan än män i samma situation utan att det är motiverat, visar Nationella Alzheimerstudien.

När vi ser de omotiverade skillnaderna i vården behöver vi som politiker och S-kvinnor agera.

Ett annat välkänt faktum är att kvinnosjukdomar är lågprioriterade inom forskningen, och att det många gånger helt saknas kvinnor i forskningsstudier. Utebliven forskning kan leda till mer lidande och högre dödlighet. Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi har en bit kvar tills vi har utplånat skillnader i hälsa, lön och arbetsvillkor för att nämna några saker.

Vi S-kvinnor kommer att uppmärksamma regionerna på omotiverade könsskillnader i vården och kräver att regionerna kartlägger och verkar för att vården blir jämställd och får bort skillnader i hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång. Det ska inte heller vara möjligt att genom privata sjukförsäkringar tränga undan patienter med större vårdbehov. Fler män än kvinnor innehar privata sjukvårdsförsäkringar och ojämställdheten förstärks på det sättet. Vi kräver att sjukförsäkringssystemet reformeras så att det blir en försäkring som täcker upp när sjukdom gör det omöjligt att arbeta.

När vi ser de omotiverade skillnaderna i vården behöver vi som politiker och S-kvinnor agera. Vi kan inte luta oss tillbaka förrän det finns en plan för hur omotiverade könsskillnader i vården utplånas.

  • Carina Ohlsson Förbundsordförande för S-kvinnor, Riksdagsledamot (S)
  • Vivianne Macdisi Ledamot i S-kvinnors förbundsstyrelse, Regionråd i Uppsala (S)
  • Janette Olsson Ledamot i S-kvinnors förbundsstyrelse, Regionråd i Västra Götalandsregionen (S)

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.