Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vi ska värna både byggandet och klimatomställningen

En byggnationskris i spåret av Cementa-krisen måste undvikas, samtidigt som klimatomställningen fortsätter. Det skriver Anna-Caren Sätherberg (S), gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagens näringsutskott.

Vårt lands framgång och utveckling beror till stor del på den svenska industrin och industriarbetarna. Så har det varit historiskt och så ska det fortsatt vara, när fler jobb skapas samtidigt som svensk industrin driver på den globala klimatomställningen.

En målmedveten politik har, tillsammans med en modig industri, resulterat i att stora satsningar på svensk industri avlöser varandra. Dessa satsningar skapar långsiktigt hållbar industri, med fler jobb och minskade klimatutsläpp.

I början av juli kom beskedet från Mark- och miljööverdomstolen att de avvisar byggmaterialföretaget Cementas ansökan om ett nytt och utökat tillstånd i Slite på Gotland. I ansökan kunde inte företaget styrka att grundvattnet inte skulle påverkas. Cementa har ett gällande tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland. Detta tillstånd, reglerat både i tid och i den volym kalk som får brytas, löper ut 31 oktober. Företaget har ansökt om förnyat och utökat tillstånd och i juli kom beskedet att denna ansökan avvisats av Mark- och miljööverdomstolen.

Cementbrist kan påverka hela samhället negativt

Inom överskådlig framtid har Sverige behov av cement, för att vi till exempel ska kunna bygga bostäder och utveckla infrastruktur. Kalkbrytningen vid Slite utgör råvara för 60 procent av Sveriges cementproduktion. Ett produktionsstopp den 31 oktober kan således få betydande konsekvenser för flertalet branscher på kort sikt.

Vårt samhälle blir sårbart när det är så beroende av en enskild insatsvara, tillverkat av en enskild verksamhetsutövare.

En eventuell storskalig försörjningsbrist av cement skulle riskera att skapa svallvågor in i flera samhällssektorer. Vårt samhälle blir sårbart när det är så beroende av en enskild insatsvara, tillverkat av en enskild verksamhetsutövare. I framtiden kan det handla om andra liknande händelser med andra varor – inte minst i ljuset av ökade klimatförändringar.

Cementa har överklagat till Högsta domstolen, men under tiden agerar den socialdemokratiskt ledda regeringen för att säkra fortsatt byggnation och tillväxt i Sverige. Regeringen har varit tydlig med att den inte uttalar sig om de juridiska överväganden som ligger till grund för Mark- och miljööverdomstolens beslut och yttrar sig inte i pågående domstolsprocess.

Regeringen agerar

Både klimatomställning och fortsatt byggande
Regeringen prövar alltså inte frågan om ett nytt och utökat tillstånd, men har meddelat följande:

1. Inom ramarna för det nu gällande tillståndet finns det kalk som ännu inte hunnit brytas. Därför förbereds en tillfällig och tidsbegränsad lagändring i miljöbalken som ger regeringen möjlighet att besluta om fortsatt täkt- och vattenverksamhet inom ramen för redan givet tillstånd. Lagändringen skulle innebära att det nuvarande tillståndet utsträcks i tid och ger förutsättningar för att undvika de betydande samhällskonsekvenser som ett storskaligt driftsstopp i närtid skulle innebära. Den föreslagna lagändringen ska inte innebära en utvidgning av det nuvarande tillståndets volym, utan endast att förlänga tillståndets tidsperiod. Den sten som Cementa har tillstånd att bryta idag, skulle således även kunna brytas i cirka åtta månader efter den 31 oktober.

2. Regeringen avser att återkomma kring ett antal långsiktiga och riktade åtgärder som syftar till att främja ett mer hållbart byggande och stärka samhällets motståndskraft inom råvaruförsörjning för byggsektorn. Detta görs t.ex. genom att påskynda omställningen till mer resurseffektiva eller alternativa byggnadsmaterial. Det kommer även handla om åtgärder som syftar till att säkerställa tillgången till vatten.

Svensk industri är extremt viktig – för jobben, för vår lands utveckling och inte minst för klimatomställningen. Vi socialdemokrater kommer hela tiden arbeta för att industrin utvecklas, med fler industriarbetare och mindre klimatpåverkan.

  • Anna-Caren Sätherberg Gruppledare (S) i riksdagens näringsutskott.

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.