Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Ajdin Kamber, Shutterstock

Foto: Ajdin Kamber, Shutterstock

Stoppa inte huvudet i sanden i migrationspolitiken

Dagens debatt om migrationspolitiken får inte innebära att vi stoppar huvudet i sanden för verkligheten. Klimatförändringarna kommer sannolikt innebära fortsatt stor migration, och vi behöver realistiska lösningar istället för en tom politisk retorik, det skriver Erik Hultqvist, styrelseledamot i SSU 25+.

Allt fler argumenterar idag för att Socialdemokratin ska inta en restriktivare hållning i flyktingpolitiken och förordar att en långsiktigt hållbar migration – det vill säga låg – ska prägla mottagandet under de kommande decennierna. Förespråkarna för denna linje pekar bland annat på att migrationens måste vägas mot vårt intresse av att ha ett starkt välfärdssystem och att nivån på mottagandet därför måste ta sin utgångspunkt i våra möjligheter att erbjuda bostäder, utbildning och sjukvård.

I en essä av Payam Moula (tiden nr 2/2021) argumenterar chefredaktören för att socialdemokratin ska bedriva internationell solidaritet i form av en utökad biståndsbudget, och inte med ett stort mottagande. Till stöd för sitt resonemang så citeras Slavoy Zisek som ska ha sagt följande ”Lösningen är inte för de rika västländerna att ta emot alla migranter, men, att på något vis försöka förändra situationen som skapar massiva vågor av migration”. Men hur ska den politiska linjen se ut när vi inte längre kan förändra situationen som ger upphov till migration?

Men oavsett hur framgångsrika vi är i dessa åtgärder står det klart att vi kommer leva i en värld som över lång tid kommer att präglas av storskalig migration.

Med de temperaturförändringar vi idag kan förutse är det otvivelaktigt att migrationsströmmarna kommer att öka. FN:s flyktingorgan UNHCR bedömer att 250 miljoner människor behöver lämna sina hem år 2050 på grund av värme, torka, vattenbrist och översvämningar orsakade av klimatförändringarna. Klimatförändringarna är dessutom en hot-multiplikator som genom att undergräva ekonomisk tillväxt ökar risken för konflikter vilket i sin tur leder till att fler blir i behov av skydd. Vissa forskare menar att upp till en miljard människor kommer behöva fly till följd av klimatförändringarna. Människor som har tvingats lämna obeboeliga områden kommer i första hand söka sig till områden i dess närhet, men inte sällan har levnadsförhållandena även där försvårats. Vi kommer därför troligtvis att se klimatflyktingar som i större utsträckning börjar röra sig långt över nationsgränser. Många kommer rimligtvis att söka sig till länder som påverkats mindre av klimatförändringar, till dessa hör Sverige.

Dagens debatt om en restriktiv invandringspolitik får inte innebära att vi stoppar huvudet i sanden och missar det fönster vi fortfarande har att planera och utveckla en hållbar strategi för framtiden.

Den viktigaste preventiva åtgärder för att minska den klimatdrivna migrationen är att följa våra åtaganden i Parisavtalet och hålla den globala temperaturökningen under två grader. Åtgärder i form av ett ökat klimatbistånd och stöd till länders arbete med klimatanpassning bidrar till att färre behöver lämna sina hem. Men oavsett hur framgångsrika vi är i dessa åtgärder står det klart att vi kommer leva i en värld som över lång tid kommer att präglas av storskalig migration. Även de debattörer som inte tar något större intryck av argumenten om flyktingars rätt till adekvata skyddsåtgärder eller det faktum att det är västländerna som historiskt stått för en majoritet av utsläppen av växthusgaser behöver ge svar på hur vi ska hantera denna framtida migration.

Dagens debatt om en restriktiv invandringspolitik får inte innebära att vi stoppar huvudet i sanden och missar det fönster vi fortfarande har att planera och utveckla en hållbar strategi för framtiden. EU har möjlighet att bli den ledande internationella kraften när det gäller att hantera klimatdriven migration och Sverige har där en viktig roll att spela. Nationellt behöver vi bli bättre på att hantera mottagandet och utveckla vår integrationspolitik. Vår kapacitet att hantera dessa utmaningar är givet våra förberedelser. Annars riskerar vi att hamna i en migrationskris långt värre än den 2015 då 1,2 miljoner sökte sig till Europa.

  • Erik Hultqvist Styrelseledamot, SSU 25+

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.