Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

EU måste vara för folket

En allt mer sammankopplad värld medför att vi står inför liknande problem världen över, som snabbt och effektivt måste åtgärdas. Därmed behöver vi stärka och reformera interndemokratin i EU, skriver Johannes Salo, internationell ledare för Stockholms läns SSU-distrikt.

Varje år blir världen mer sammanlänkad. Både genom handel och teknisk utveckling. Det medför också att världen idag har gemensamma globala problem med allt från klimatkrisen till dominerande techbolag och efterföljderna av pandemin. Dessa problem har ingen nation möjlighet att lösa på egen hand. Det behövs effektiva och handlingskraftiga samarbeten, något EU definitivt bidrar med.

Faktum är att EU idag har ett starkt inflytande på världsmarknaden genom både standardiseringar och regleringar. Detta inflytande ska värnas, stärkas och utvecklas. Men EU är idag till stor del en byråkratisk apparat där beslutsfattandet är långsamt och komplicerat. Även om det är bra och nödvändigt med tydliga strukturer när EU fattar beslut, kan dessa strukturer bli mer effektiva. Framför allt kan de stärkas ur ett demokratiskt perspektiv.

Det sker att käppar sätts i EU-hjulet av diverse särintressen, vilket ytterligare bidrar till att viktiga beslut förhalas och försenas. Det är även så att många EU-medborgare känner att det är ett långt avstånd mellan dem och EU:s beslutsförfattare. Dessa och flera andra interna EU-problem behöver adresseras och åtgärdas, för att göra EU till en mer effektiv och legitim politisk aktör.

Under SSU:s senaste förbundskongress antogs en skrivning om att just stärka och utveckla EU:s interndemokrati inom en rad olika områden. Skrivningen inkluderar allt från att valet av EU-kommissionens ordförande ska utföras av EU-parlamentet, till att stärka de folkvalda EU-politikernas möjlighet att påverka EU:s interna demokratiska arbete. Förslaget som antogs berör viktiga områden i behov av reform för att göra EU:s arbete mer effektivt och legitimt.

En av de viktigaste skrivningarna i stycket är att reformera beslutsförförandet i Europeiska rådet. Anledningen är att enskilda EU-medlemsstater inte längre ska kunna blockera beslut rörande bestraffning mot annan medlemsstat. Detta grundar sig i att medlemsstater som Polen och Ungern håller varandra om ryggen i Europeiska rådet, för att förhindra implementeringen av bestraffningsbeslut från EU när länderna exempelvis brutit mot EU:s grundläggande demokratiska värderingar.

En annan större skrivning som bifölls är att det ska råda kvalificerad majoritet i EU:s utrikespolitiska deklarationer. För det är av yttersta vikt att EU som internationell aktör får större möjligheter att föra fram en global åsikt, något som idag kräver ett enhälligt beslut av alla EU-medlemsstater. Detta är något som utnyttjats till och från, bland annat av Grekland som blockerat EU:s deklarationer om kritik riktat mot Kinas brott mot mänskliga rättigheter. Därav ska enskilda medlemsstater inte kunna blockera EU:s gemensamma utrikespolitiska deklarationer i framtiden.

Det är bra att SSU nu tydligt tagit ställning för att stärka EU:s interndemokrati, göra dess arbete mer effektivt och föra beslutsfattarna närmare folket. Det behövs så att EU effektivare kan leverera bra politik samtidigt som legitimiteten för EU:s arbete och beslutsförfattare stärks. Det är dags för ett rättvisare EU – ett EU för folket!

Johannes Salo, internationell ledare för SSU Stockholms län

  • Johannes Salo Internationell ledare för Stockholms läns SSU-distrikt

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.